top of page

הטבות מס לשכירים ועצמאים


זיכוי - סעיף 45א' - החזר מס (למי שמשלם מס הכנסה). הזיכוי הינו בשיעור קבוע ללא קשר למס השולי. בכל קופות הגמל (כיום כולן לקיצבה) הזיכוי יהיה בשיעור 35% מהתשלום ומוגבל ב"תקרת ההכנסה המזכה".

ניכוי - סעיף 47 - הטבת מס (למי שמשלם מס הכנסה). הניכוי הינו הפחתת ההכנסה החייבת במס בגובה הסכום שהותר לניכוי, ולכן כאן החזר המס הינו בגובה המס השולי. הניכוי מוגבל ב"תקרת ההכנסה המזכה".

באחוזים התשלומים לזיכוי וניכוי

שכירים:

  • זיכוי - בתוכנית כשכיר עד 7%.

  • ניכוי - בתוכנית כשכיר אין ניכוי. לגבי הכנסה לא מבוטחת בתוכנית כעצמאי: אם אינו עמית מוטב 5% ניכוי לפי 47 (ב)(2). אם עמית מוטב 11% ניכוי (כמו עצמאי). לגבי הכנסה לא מבוטחת - זיכוי 5% כעצמאי.

עצמאיים:

  • זיכוי - בתוכנית לעצמאיים 5%.5.

  • ניכוי - בתוכנית לעצמאיים 11%. סה"כ - 16.5%.

נקודות חשובות נוספות:

  1. יותר תשלום לקופות גמל לקיצבה בלבד (אין יותר תשלומים לקופות "הוניות") זאת הן לגבי שכירים והן לגבי עצמאים.

  2. בקופות מרכזיות לפיצוים ניתן היה להפקיד כספים עד תום 2010. רק בקופות ועבור עובדים שהיו בגינם הפקדות לפני 1.1.2008, החל מינואר 2011, אין יותר הפקדות לקופות אלו.

  3. כתשלום המעניק זיכוי וניכוי יוכר תשלום לקופ"ג רק לגבי מי שמשלם עבור עצמו את בת/ בן זוגו. רק אם הינו עמית מוטב (ההפקדה עבורו בסכום של לפחות 1,643 ₪ לחודש), יוכל ליהנות מזיכוי וניכוי נוספים וזאת עד תקרה נוספת של 8,800 ₪, גם עבור תשלום בגין ילדו, ובתנאי שלילד מלאו 18 שנה לפחות.

  4. חשוב לזכור שגובה הזיכוי –בכל התוכניות לקיצבה הינו 35% , (בעבר זיכוי 35% ניתן רק בפנסיה מקיפה).

  5. זיכוי עבור תשלום שאינו בקופת גמל - לפנסיית שאירים 35%, לריסק 25%.נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.0 צפיות0 תגובות
bottom of page