top of page

הלוואה מקופת גמל


מערך ההלוואות של קופות הגמל, מקנה לך את האפשרות לקבל הלוואה עם מגוון רחב של אפשרויות בחירה,

ובתנאים מיטביים - ללא ערבויות, ללא צורך בביטחונות נוספים על הכספים הצבורים בקופה וללא עמלה בגין פתיחת תיק ההלוואה.

הלוואה מקופת גמל מאפשרת לעמיתים לקבל הלוואה לכל מטרה, מכספי הקופה וזאת בהתאם להסדר התחיקתי ובכפוף למדיניות החברה כפי שמפורט להלן:

 • בגין כספים לא נזילים (כספים שאינם ניתנים למשיכה חד פעמית פטורה ממס בכפוף לתקנות מס הכנסה וההסדר התחיקתי) – תינתן הלוואה בשיעור של עד % מצבירת התגמולים בקופת הגמל ובשיעור של עד % מהכספים הצבורים בקרן ההשתלמות

 • בגין כספים נזילים (כספים שניתנים למשיכה חד פעמית פטורה ממס בכפוף לתקנות מס הכנסה וההסדר התחיקתי)- תינתן הלוואה בשיעור של עד % מיתרת התגמולים הנזילה

 • תקופת ההלוואה - ההלוואה ניתנת לתקופה של בין 6 חודשים ועד 7 שנים

אפשרויות החזר ההלוואה:

 • בקופת הגמל ובקרן ההשתלמות:

 • תשלום חודשי קבוע של קרן וריבית (ישנה אפשרות לדחיית החזר התשלום הראשון עד לשנה מיום לקיחת ההלוואה)

 • תשלום ריבית חודשי מיום לקיחת ההלוואה ותשלום הקרן במועד סיום שיקבע מראש

 • בקרן השתלמות בלבד: תשלום קרן וריבית במועד סיום שיקבע מראש (הלוואת גישור)

נקודות לשימור :

 • הלוואה מקופת גמל היא הלוואה הנלקחת בערבות כספי קופת הגמל.

 • כלומר, אתם מצהירים על כך שאם לא תשלמו את תשלומי ההלוואה בזמן אז הגוף המלווה רשאי לקחת את הכסף שמגיע לו מכספי קופת הגמל אפילו שהכספים שייצאו חייבים במס.

 • במקום שתוציאו את הכסף מקופת הגמל ותשלמו מס אז הגוף המלווה נותן לכם לקחת הלוואה כעירבון עליה. ובמקרה של קופת גמל נזילה אז עדיף לגוף המלווה שתשאירו את הכספים אצלו ושתקבלו הלוואה (עדיף לו גם בגלל שימור לקוחות).

 • הלוואת קופת גמל נחשבת הלוואה לכל מטרה עם טוויסט קטן של ערבות על קופת הגמל עצמה. יבקשו ממכם גם להגיד למה אתם צריכים/לוקחים את ההלוואה.

 • להלוואה מקופת גמל לא נזילה (בלבד) קוראים הלוואת גישור ע"ח קופת גמל.נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

0 צפיות0 תגובות
bottom of page