top of page

השוואת אלטרנטיבות לניהול השקעות תיקון 190 | תיק מנוהל
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה אפשר למתאימים לנהל כספים נזילים דרך קופת גמל בבית השקעות או חברת ביטוח לבחירתם. בנוסף למסלולי ההשקעה הרבים, תיקון 190 מעניק הטבות מס משמעותיות


הזכאות לתיקון 190 מותנת בעמידה בשתי תנאים עיקריים העמית הינו מעל גיל 60 העמית מקבל קצבה מזערית כל אזרח אשר עונה לתנאים הללו רשאי לבצע הפקדה של סכום כסף הוני לקופת גמל במעמד תיקון 190 וליהנות מההטבות השונות


מיסוי רווחי הון של עד 15% נומינליים במקום 25% (ראלי) בתיק ניירות ערך דחיית תשלומי מס עד ליום משיכת הכספים ( לרבות בהעברת מסלול או שינוי הגוף המנהל, ללא צורך בהגשת דו"ח לרשויות המס). בניגוד לתיקי השקעות שניכוי המס מתבצע במקור ועל כן במוצר זה המשקיע לא משלם מס עד המימוש הסופי ובכך מרוויח גם על המס ברבית דה ריבית חיסכון בעלויות נלוות להשקעה: במוצר זה אין עלויות ועמלות בנקאיות של ניהול ניירות ערך ובהחזקת החשבון (דמי משמרת, קנייה ומכירה, עמלות קרנות וכו') בנוסף ניתן לבחון באופן מדויק את העמלות הנגבות על ניהול הכספים ואת התשואות של הגוף המנהל והמתחרים וניתן להתבסס על תשואות עבר פיזור השקעה רחב יותר ויתרונות השקעה של קופת הגמל כמשקיע מוסדי

אפשרות קבלת פטור מלא ממס רווחי הון בתנאים מסוימים

במידה ונפטר העמית עד גיל 75 המוטבים בקופה יקבלו את כל הצבירה באופן הוני ופטור ממס במידה ונפטר העמית אחרי גיל 75 , המוטבים יקבלו את זכויותיו (יוכלו לבחור אם לקבל את הכסף מיידית לאחר הפטירה ב 15% מס נומינאלי על הרווחים או לקבל קצבה פטורה כאשר יגיעו לגיל 60) במידה והעמית מחליט בעת המשיכה למשוך את הכספים בצורה קיצבתית (לא הונית) הרווחים פטורים ממסנתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

הסקירה הנ”ל מהווה פרשנות של כותבה לדברי החקיקה אליהם היא מתייחסת והיא איננה ממצה או מתיימרת למצות את כלל החקיקה ו/או הפסיקה הקיימים בעניין.

2 צפיות0 תגובות
bottom of page