top of page

לקוח כשיר - כל מה שצריך לדעתלקוח כשיר הוא סמל סטטוס בעולם ההשקעות האקסקלוסיבי, המאפיין משקיעים אמידים בעלי הרשאה להשקיע בהשקעות 'סגורות' שאינן פתוחות לציבור הרחב ומותנות בסך השקעה מינימלי, כגון הנפקות פרטיות, המאפשרות ליהנות מרווחים גדולים יותר. לקוח כשיר (המכונה גם משקיע כשיר או משקיע מוסמך) הוא בעל יכולת כלכלית המאפשרת לו להשקיע בהשקעות גדולות מהממוצע, בדומה לגופים מוסדיים. הוא יכול להיות משקיע פרטי, תאגיד בבעלות פרטית או מוסדית או ארגון צדקה, המנהל מאזן פיננסי בשווי גבוה. משקיע כשיר (Accredited Investor), המכונה בעולם הפיננסי גם כמשקיע "מתוחכם" או "מסווג", נדרש לעמוד בתנאים שהציבה הרשות לניירות ערך בישראל להגדרתו בסטטוס זה. למעשה, משקיע כשיר מתייחס לאדם פרטי, תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של יחיד או גוף מוסדי המנהל מאזן פיננסי בשווי גבוה – בין אם מדובר בניהול נכסים ומקורות ההון בבעלותו או לחילופין כתוצאה מפעילותו העסקית במהלך השנה. מהם התנאים הקובעים להגדרת "משקיע כשיר"? בעבר נדרש המשקיע לצבור ניסיון ומומחיות בשוק ההון כחלק מהתנאים אלא שהרשות לני"ע ביטלה זאת ובשנת 2016 קבעה כי רק המאזן הכספי יכריע האם המשקיע יוגדר כ"כשיר" או לא. לשם כך, הוא נדרש לענות על אחד מהתנאים הבאים:

 • הנכסים הנזילים ברשותו בשווי כולל העולה על 8.1 מיליון ש"ח.

 • היקף הכנסה השנתית בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על סכום של 1,214,317 ש"ח או לחילופין, גובה ההכנסות הכולל של התא המשפחתי גבוה מסך של 1.8 מיליון ש"ח לשנה.

 • השווי הכולל של הנכסים הנזילים עולה על 5,059,652 מיליון ש"ח וגובה הכנסתו השנתית, בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 607,158 ש"ח ליחיד או 910,737 ש"ח לתא משפחתי.

מבחן הנכסים הנזילים – השווי הכולל של מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך כהגדרתם בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שבבעלות הלקוח, עולה על 12 מיליון שקלים חדשים. מבחן המומחיות – הלקוח בעל מומחיות וכישורים בתחום שוק ההון או הועסק לפחות שנה בתפקיד מקצועי שדורש מומחיות בשוק ההון. מבחן מספר העסקאות – הלקוח ביצע לפחות 30 עסקאות, בממוצע, בכל רבעון במשך ארבעת הרבעונים שקדמו להסכמתו. הבעיות העיקריות שהובילו להצעה לתיקון החוק להגדרת לקוח כשיר, היו, כי לא הובהר בדיוק איזו מומחיות נדרשת לצורך מענה על דרישות החוק וההגדרה היתה מעורפלת. בנוסף, לכך, מספר העסקאות המינימאלי הנדרש, היה גבוה לעומת המספר המקביל הנדרש באירופה, לדוגמה. מתוך כך, בחודש מרץ 2016, נכנס לתוקף תיקון לחוק ניירות ערך תשכ”ח-1968 המשנה את דרישות הרשות לניירות ערך להגדרת לקוח כשיר. קודם התיקון לחוק, על מנת להיות מוגדר כלקוח כשיר, משקיע נדרש, בין היתר, להיות בעל ידע מעמיק ומקיף בשוק ההון ובהשקעות. התיקון לחוק משנת 2016 מייתר את הדרישה הזו, וכיום משקיע נדרש לעמוד בדרישה אחת לפחות מתוך שלוש דרישות על מנת להיחשב לקוח כשיר. מתי משקיע יחשב ללקוח כשיר? מעת התיקון לחוק בשנת 2016, משקיע יחשב כלקוח כשיר מרגע שעמד באחת מתוך שלוש דרישות הרשות לניירות ערך:

 • מחזיק ברשותו נכסים נזילים בשווי של כ-כ-8.1 מיליון שקלים (מזומנים/פיקדונות/ניירות ערך/ נכסים פיננסיים).

 • בעל הכנסה אישית של כ-1.2 מיליון שקל בשנה או הכנסה משפחתית של כ-1.8 מיליון שקל בשנה, בשנתיים האחרונות.

 • בעל נכסים נזילים בהיקף של כ-5 מיליון שקלים, וגובה הכנסתו כ-600 אלף שקל בשנה, או שגובה ההכנסה המשפחתית של כ-910 אלף שקל בשנה, בשנתיים האחרונות.

מהם היתרונות של לקוח כשיר?

 • לקוח כשיר נהנה מהזדמנויות השקעה אשר לרוב מוצעות לגופים מוסדיים.

 • הוא נהנה מהנחה של מספר אחוזים ברכישת ניירות ערך בשלב ההנפקה הראשוני.

 • הוא יכול להשתתף בהנפקות פרטיות, אשר נמנעות ממשקיעים פרטיים שאינם לקוחות כשירים.

 • משקיע כשיר יכול להיחשף להשקעות ללא תשקיף וללא מגבלת 35 המשקיעים הפוטנציאליים.

 • לקוח כשיר נחשף למידע פיננסי מלא וגישה לנתונים מסווגים לגבי כל השקעה.

 • לקוח כשיר רשאי להשקיע בהנפקות פרטיות של עסקים. חברה רשאית למכור את ניירות הערך שלה ללקוחות כשירים.

מהו מבחן האיתנות הפיננסית ללקוח כשיר מבחן האיתנות הפיננסית ללקוח בתהליך רישומו כלקוח כשיר, בוחן את הנכסים הנזילים שיש ללקוח, ביניהם: זכויות משיכה מיוחדות, פיקדונות לפי דרישה, מזומנים, אשראי, מניות, אג”ח, קרנות נאמנות, ביטוחים, קרנות פנסיה, קרנות ההשתלמות, קופות גמל, ועוד, וכן את הסכום הנקי של חובותיו וזכויותיו. כיצד מתבצע התהליך של קבלת מעמד של לקוח כשיר? לקוחות אשר עומדים באחד משלושת הקריטריונים להגדרת לקוח כשיר על פי הרשות לניירות ערך, יכולים להגיש בקשה להסדרת מעמד של לקוח כשיר. התהליך כולל חתימה על הצהרת משקיע כשיר בצירוף אסמכתאות המוכיחות את הנזילות וההכנסות, ואישור ההצהרה והאסמכתאות בידי עורך דין/רואה חשבון/יועץ פיננסי. מהי הצהרת משקיע כשיר? גופי ההשקעות דורשים ללא יוצא מהכלל וכחלק מהליך אישור הסטטוס למלא הצהרת משקיע כשיר, כאשר זו מורכבת מ-3 חלקים ולמעשה נועדה לאמת את היותו של המשקיע כ"כשיר". בחלק הראשון, על המשקיע לאשר בחתימתו כי הינו נמנה על ההגדרה של משקיע כשיר ("מאשר בזאת כי הנני משקיע הנמנה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968) ולבחור לפחות באחד התנאים המתקיימים לגביו להגדרתו כלקוח מסווג. בחלק השני, על המשקיע לאשר כי הינו מודע למשמעויות מעצם היותו משקיע כשיר (סיכונים, סכומי השקעה גבוהים וכיוצא בזה) וכי הינו מסכים לכך לצורך קבלת הצעות השקעה. שלב זה נועד עבור קבלת אישור מהמשקיע שהוא מבין את כל ההשלכות של משקיע החשוף להשקעות מסווגות. בחלק האחרון של ההצהרה מתבקש המשקיע לצרף אסמכתא של גורם מוסמך (עורך דין, רואה חשבון, בנקאי, מנהל השקעות וכיוצא בזה) המאשר כי נכון למועד הגשת ההצהרה מתקיים אצל המבקש אחד או יותר מהתנאים שנקבעו להגדרתו כמשקיע כשיר. נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא. *אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

קישור לחוק לחץ כאןנתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

0 צפיות0 תגובות
bottom of page