top of page

מהו איזון אקטוארי


בדוח הפנסיה השנתי מופיעה השורה “עדכון יתרת הכספים בגין מנגנון איזון אקטוארי” מה משמעות השורה ומה גורם לה להיות חיובית או שלילית? קרן פנסיה, בניגוד לביטוח מנהלים, מבוססת על ערבות הדדית. המשמעות היא שעמיתי קרן הפנסיה מבטחים זה את זה. בכל חודש העמיתים הפעילים בקרן הפנסיה משלמים עבור כיסוי ביטוחי, ריסק. כל חוסך משלם בהתאם לכיסוי הקיים לו בקרן ובהתאם לשכר המבוטח. כיסוי זה אינו עובר לקרן הפנסיה והוא לא חלק מהכנסות החברה. התשלום משמש לצורך תשלום תביעות לעמיתי הקרן, תביעות לאבדן כושר עבודה או מוות. במידה ובסוף הרבעון נותרים בקופה עודפים שלא שימשו את הקרן לצורך תשלום התביעות הקרן מחזירה את העודפים בחזרה לכלל החוסכים. לעודפים אלו קוראים – עודף אקטוארי. במידה ובסוף הרבעון חסר כסף בקופה, הקרן גובה תשלום נוסף מכלל החוסכים. כאשר חסר כסף בקופה קוראים לזה – גרעון אקטוארי. על מי משפיע האיזון האקטוארי בקרן הפנסיה? העודף או הגרעון אקטוארי בקרן הפנסיה משפיעים על כלל החוסכים בקרן, חוסכים פעילים וחוסכים מוקפאים וכן על מקבלי הקצבאות.כולנו ערבים זה לזו . קרן פנסיה היא מוצר חיסכון בעל אופי מיוחד. בניגוד למוצרים פנסיוניים אחרים, היא מבוססת על מודל ייחודי שבו כל החוסכים משתתפים יחדיו בסיכון הביטוחי – ובמילים פשוטות, בפועל מבטחים האחד את השנייה. מודל זה נקרא "ערבות הדדית". קרן פנסיה מקיפה כוללת בתוכה באופן מובנה גם כיסוי ביטוחי לנכות ושאירים. מדי חודש, גובה קרן הפנסיה מתוך ההפקדה החודשית שלנו פרמיית ביטוח המכונה בעגה המקצועית "ריסק". גובה הריסק נקבע לפי מספר פרמטרים וביניהם מסלול הביטוח ושיעור הכיסוי, גובה השכר המבוטח, מגדר וגיל החוסך. ריסקים אלו משמשים לתשלומי קצבאות הנכות והשאירים. איזון אקטוארי : * לקרן פנסיה יש נכסים בדמות דמי גמולים. רווחי ההשקעה ונכסים פיזיים, למול התחייבויות הפנסיות המשולמות לזכאים *כאשר התחייבות עולות על הנכסים של הקרן, נוצר בקרן גרעון אקטוארי, בעוד הנכסים גבוהים יותר מהתחייבויות, נוצר עודף אקטוארי. בתום כל שנה מחלקת הקרן פנסיה את העודפים או מחייבת את הלקוחות עבור הגרעון בהתאם.
נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

0 צפיות0 תגובות
bottom of page