top of page

מהי איגרת חוב (אג"ח)


אגרות חוב הן הלוואה המונפקת על ידי חברה או ממשלה, המעידים על התחייבות המנפיק לשלם ריבית ולעיתים גם הצמדה לנותן ההלוואה בתאריכי פירעון קבועים, ובנוסף להחזיר לו את הקרן במועד הפירעון האחרון שנקבע.

אִיגֶּרֶת חוֹב קונצרנית (בראשי תיבות, אג"ח קונצרנית; באנגלית: "Corporate bond") היא איגרת חוב סחירה בדרך כלל המונפקת על ידי חברה כתחליף להלוואה מבנק. תנאי איגרת החוב מפורטים בתשקיף שעל פיו היא מונפקת. איגרות חוב קונצרניות נקראות גם אג"ח חברות.


אג"ח קונצרני

אג"ח קונצרנית היא אג"ח שמונפקת ע"י חברות , כאשר חברה (ציבורית או פרטית – כזו שעדיין לא הונפקה) צריכה לגייס כספים עבור השקעה או הוצאה מסוימת, היא פונה לעתים קרובות לשוק ההון כדי לגייס את אותו כסף. אחת הסיבות העיקריות לכך היא שמכירת אג"ח עדיפה לעתים קרובות על לקיחת הלוואה מהבנק ויותר משתלמת מבחינה כלכלית.


אג"ח ממשלתית

אג"ח ממשלתית היא אג"ח שמונפקת ע"י משרד האוצר ומשמשות את הממשלה למימון גירעונותיה התקציביים. איגרות החוב שמונפקות ע"י הממשלה הן תמיד איגרות חוב סטרייט – איגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות .


ההבדל בין סוגי האיגרות

באיגרות חוב ממשלתיות התשואה לפדיון (התשואה השנתית הממוצעת לפדיון היא אחוז הרווח השנתי הממוצע שאיגרת החוב תעניק לבעליה, כל שנה, עד מועד פדיונה) היא נמוכה יחסית בהשוואה לתשואה באיגרות חוב המונפקות ע"י חברות, והסיבה לכך היא רמת הסיכון הנמוכה; החשש שהמדינה (מתוקף היותה מדינה) לא תפרע את התחייבויותיה כלפי המלווים הוא קטן.לעומת זאת, אג"ח שמנפיקות חברות נושאות סיכון גבוה יותר כי אותן חברות עלולות להיקלע למצוקת נזילות (כמו שקורה בחודשים האחרונים) ולהתקשות בפירעון האג"ח שהנפיקו. תמורת לקיחת הסיכון, מובטחת לרוכש האג"ח תשואה גבוהה יותר על השקעתו.נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

8 צפיות0 תגובות
bottom of page