top of page

מהם שאירים, יורשים, מוטבים.


מה הם שאירים, יורשים ומוטבים? שאירים – הזכאים לקבל את פיצויי הפיטורין של הנפטר. זהות השאירים מוגדרת בסעיף 5 בחוק פיצויי פיטורים (תשכ”ג-1963) לפי הפירוט הבא:

  1. בן/בת זוג של העובד/ת בשעת פטירתו/ה, לרבות הידוע/ה בציבור כבן/בת זוגו/ה והוא/היא גר/ה עמו.

  2. ילד של העובד/ת שהוא בגדר תלוי במבוטח/ת לעניין גמלאות לפי פרק ג’ לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב, תשכ”ח-1968).

כספי הפיצויים יתחלקו שווה בשווה בין השאירים. באין בן זוג או ילדים כאמור, השאירים יהיו ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על הנפטר, וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות 12 חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר. כספי הפיצויים יחולקו בין שאירים אלו לפי החלטת בית הדין האזורי לעבודה בהתחשב במצב הכלכלי שלהם ובמידת תלותם בעובד שנפטר. כספי הפיצויים ישולמו לשאירים גם אם הנפטר ציווה בצוואתו להורישם לאדם אחר, יורש, שאינו נכלל בהגדרת שאירים לפי חוק. יש לציין כי הגדרת שאירים בקרן פנסיה שונה במקצת: בקרן פנסיה שאירים הם אלה הזכאים לפנסיית שאירים לפי תקנון הקרן. מי שיכול להיכלל בגדר שאירים בהקשר של קרן פנסיה הוא אלמן/אלמנתו של מבוטח/ת או פנסיונר/ית שנפטר/ה, לרבות הידוע/ה בציבור כבן/בת זוגו/ה, ילדים עד גיל 21 וילדים מוגבלים מעל גיל 21, בכפוף להגדרות ולמגבלות של תקנון קרן הפנסיה. בחלק מקרנות הפנסיה נכללים גם הורים הסמוכים על שולחנו של המבוטח ביום פטירתו.

יורשים על פי דין – הזכאים לקבל את רכושו ואת עזבונו של המנוח אם לא הותיר אחריו כל הוראה אחרת (כגון צוואה). חוק הירושה מגדיר מיהם קרובי המוריש/ה המוגדרים יורשים על פי דין: 1. מי שהיה/הייתה במות המוריש/ה בן/בת זוגו/ה 2. ילדי המוריש/ה וצאצאיהם 3. הורי המוריש/ה וצאצאיהם 4. הורי הוריו/ה של המוריש/ה וצאצאיהם היורשים יוכלו לממש את זכותם באמצעות צו ירושה שיוציא בית המשפט.

יורשים על פי צוואה – מי שקבע הנפטר בצוואתו שיהיו יורשי עזבונו. אדם רשאי לקבוע בצוואתו כל יורש שיחפוץ, ובית הדין יאשר זאת. היורשים יוכלו לממש את זכותם על פי הצוואה באמצעות צו קיום צוואה שיוציא בית המשפט. אם אין יורשים על פי צוואה, יועברו הכספים ליורשים על פי דין.

מוטבים – מי שנקבעו על ידי עמית בקרן פנסיה, בקופת גמל או בקרן השתלמות או על ידי מבוטח בביטוח מנהלים כזכאים לקבל את הכספים בשעת מותו. כל עמית או מבוטח רשאי לקבוע כל מוטב כראות עיניו, ובלבד שיש למוטב תעודת זהות או מספר עמותה/חברה/תאגיד. קביעת המוטבים אינה חובה, אלא זכות שניתנת לעמית או למבוטח. על פי רוב, המוטבים נקבעים בעת פתיחת הקופה/קרן/פוליסה, אך אפשר לשנות אותם בכל עת באמצעות הודעה בכתב. ראוי לבחון את רישום המוטבים לפחות אחת לשנתיים ולעדכן בעקביות שינויים כגון נישואין או לידות. בעת מינוי מוטבים יש לרשום פרטים רבים ומדויקים ככל האפשר, ובכלל זה שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, קרבה וחלקו של כל מוטב בכספים. חלוקת הכספים יכולה להיות לפי חלקים או לפי אחוזים. שימו לב: מומלץ להימנע מהגדרות נוסח “יורשיי החוקיים”,”אשתי” וכיוצא באלה, שעלולות להביא לקושי בקביעת הזכאים בבוא העת. נוסף על כך, מומלץ לציין מה יעלה בגורל חלקו של המוטב אם ילך לעולמו טרם פטירת העמית או המבוטח. אם לא מונו מוטבים, ישולמו הכספים על פי צו ירושה או צו קיום צוואה (לפי העניין).

שאירים, יורשים ומוטבים בחיסכון הפנסיוני: מי קודם למי? קרן פנסיה – בעת פטירת העמית שמורה זכות הראשונים לקבלת כספי הפיצויים והתגמולים בדרך של קצבה חודשית(פנסיית שאירים) לשאירים כפי שהוגדרו בתקנון קרן הפנסיה. אם אין שאירים הזכאים לקצבה לפי התקנון, ישולמו כספי הפיצויים לשאירים על פי סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, ואילו כספי התגמולים ישולמו למוטבים שקבע המבוטח בחייו. אם לא קבע המבוטח מוטבים, ישולמו הכספים ליורשיו על פי דין או על פי צוואה (לפי העניין).

קופת גמל וביטוח מנהלים – כספי הפיצויים ישולמו לשאירים לפי סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים. אם אין שאירים, ישולמו כספי הפיצויים למוטבים שקבע העמית או המבוטח בחייו, ובאין מוטבים ישולמו כספי הפיצויים ליורשיו על פי דין או על פי צוואה (לפי העניין). כספי התגמולים ישולמו למוטבים שקבע העמית או המבוטח בחייו, ובאין מוטבים ישולמו הכספים ליורשיו על פי דין או על פי צוואה (לפי העניין).

קרן השתלמות – הכספים ישולמו למוטבים שקבע העמית בחייו, ובאין מוטבים ישולמו ליורשיו על פי דין או על פי צוואה (לפי העניין).נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

הסקירה הנ”ל מהווה פרשנות של כותבה לדברי החקיקה אליהם היא מתייחסת והיא איננה ממצה או מתיימרת למצות את כלל החקיקה ו/או הפסיקה הקיימים בעניין.

צפייה 10 תגובות
bottom of page