top of page

מיהי אלמנה


מיהי אלמנה :

"אלמנה" לפי החוק של ביטוח לאומי היא מי שהייתה נשואה לאדם שנפטר (או ידועה בציבור) שחיה איתו תחת קורת גג אחת עד ליום מותו, ובנוסף ההגדרות עונה על אחד מהבאים :

  • הייתה נשואה לאדם שנפטר (או ידועה בציבור) עד ליום פטירתו במשך שנה אחת לפחות, או למשך חצי שנה לפחות אם הייתה היא בת 55 שהאדם שנפטר.

  • במקרים מסוימים קיימת זכאות גם לאישה שחיה בנפרד מהאדם שנפטר.


נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

צפייה 10 תגובות
bottom of page