top of page

סוגי ההלוואות


רוצים לקחת הלוואה ואתם רוצים לדעת מהי כל סוג הלוואה? סוגי הלוואות : הלוואת בלון: ללא החזר חודשי לאורך תקופת ההלוואה, תשלום הקרן והריבית שנצברה לאורך תקופת ההלוואה ישולם בתום תקופת ההלוואה. הלוואת גרייס: תשלום חודשי של הריבית במהלך תקופת ההלוואה ותשלום הקרן בתום תקופת ההלוואה. הלוואת שפיצר : תשלום חודשי של הקרן והריבית במהלך תקופת ההלוואה. ריבית הפריים: (באנגלית: Prime Rate) היא שיעור הריבית המשמש כבסיס לתמחור עסקאות פיננסיות מסוגים שונים כגון הלוואות ופקדונות, שנקבע על ידי כל בנק עבור עיסקות המבוצעות על ידו. ריבית הפריים היא נגזרת של הריבית שנקבעת על ידי הבנק המרכזי, בתוספת מרווח מסוים. שיעורי הריבית אותם גובה הבנק מלקוחותיו בגין הלוואות שניתנות להם הן ריבית פריים בתוספת מרווח ("פריים פלוס %x), המרווח נקבע ככלל על פי טיב הלקוח והסיכון שהבנק נוטל בהענקת ההלוואה. שיעורי הריבית אותם משלם הבנק בגין פקדונות הן ריבית הפריים בניכוי מרווח מסוים ("פריים מינוס %x). תוספות הריבית עשויות להיות מושפעות גם מאופי האשראי, טיב הלקוח, והלימות ההון של הבנק
נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

0 צפיות0 תגובות
bottom of page