top of page

פדיון רעיוני בפוליסת חיסכון


פדיון רעיוני לפי סעיף 125ד בפוליסות חיסכון חוסכים בפוליסות חיסכון הזכאים לסעיף 125ד, נדרשים לבצע פדיון רעיוני בכל סוף שנה על מנת שיוכלו לממש את הפטור ממס המגיע לפי סעיף 125ד החזר המס השנתי המרבי עומד כיום על כ-4,230 ש"ח לשנה (נכון לשנת 2022). על מנת שיהיה אפשר לנצל את הפטור כל שנה, נדרש החוסך לבצע "פדיון רעיוני" כל סוף שנה וזאת במידה והיו רווחים באותה שנה ולא נמשכו כספים מהפוליסה באותה שנה. כלומר, חברת הביטוח מבצעת פעולה מדומה של משיכה והפקדה בחזרה לפוליסה על מנת לעשות אירוע מס על הכספים. בפועל, לאחר אירוע מס, ינוכה מס בשיעור של 25% על הרווח שהצטבר וסכום המס ינוכה מהחיסכון השוטף. על מנת לקבל החזר של המס שנוכה, יש להגיש בקשה להחזר מס הכנסה.


מי זכאי להחזר לפי סעיף 125ד? סעיף 125 ד רלוונטי לכל ילידי שנת 1948 ומטה (כולל ילידי שנת 1948) וחוסכים בפוליסת חיסכון השונות הקיימות בחברות הביטוח. להלן שיעור החזר המס המרבי שניתן לקבל: פטור ליחיד (נכון לשנת המס 2022) – 13,800 ₪ פטור לזוג (נכון לשנת המס 2022) – 16,920 ₪


איך עושים החזר מס לפי סעיף 125ד'? איך עושים החזר מס? על מנת לקבל החזר של המס שנוכה בפידיון רעיוני או משיכה מהפוליסה, נדרש להגיש בקשה להחזר מס הכנסה בגין שנת המס הרלוונטית את החזר המס ניתן לבצע עצמאית מול פקיד שומה המשויך לאזור המגורים של החוסך או לבצע באמצעות רו"ח שיטפל בביצוע החזר המס. לקוחות שמגישים דוח שנתי לרשויות המס – צריכים לצרף את האישור מס שהתקבל מחברת הביטוח ולהעבירו לרו"ח לטיפול (טופס 1301 – דוח שנתי ליחיד)


טופס 135 לקוחות שלא מגישים דוחות שנתיים למס הכנסה – יש להגיש בקשה להחזר מס הכנסה. בעקבות הפדיון הרעיוני:

  1. יש למלא טופס 135 (בקשה להחזר מס) ולצרף את כל הנספחים הנדרשים.

  2. יש לצרף אישור מס שהתקבל מחברת הביטוח בעקבות ביצוע פדיון רעיוני.

  3. יש לסמן בטופס 135, סעיף 16 את סכום המס שנוכה:

4. יש להגיש את הבקשה בצירוף כל המסמכים הנלווים ואישורי המס לפקיד שומה המשויך לאזור המגורים של החוסך. 5. יש להמתין לקבלת ההחזר. ההחזר מבוצע ישירות לחשבון הבנק של העמית ומקבל הצמדה וריבית (4% צמוד למדד).

איך זה עובד בפועל? הטבת המס היא לא אוטומטית ועל מנת לקבל את ההחזר בפוליסות חיסכון צריך לבצע "פדיון רעיוני" ולהגיש בקשה להחזר מס למס הכנסה. בפועל, לקראת סוף השנה, במידה והיו רווחים בפוליסה, יש לבצע פדיון רעיוני (או מכירה רעיונית). כלומר, "כאילו" משיכה והפקדה של הכספים לפוליסה. משמעות הדבר זה אירוע מס על הרווחים עד התקרה של הפטור. במידה והצטברו רווחים בפוליסה, חשוב לעשות פדיון רעיוני כל שנה על מנת לנצל את הפטור השנתי ולהגיש בקשה להחזר מס. למידע נוסף: איך לקבל החזר מס על רווחים לפי סעיף 125ד לאחר שביצעתם פידיון רעיוני, תקבלו אישור מס מחברת הביטוח המאשרת את הניכוי במקור. יש להגיש מסמך זה למס הכנסה בצירוף בקשה להחזר מס. שימו לב: הפטור אינו מצטבר כל שנה ולכן יש לנצל את הפטור כל שנה אז מי זכאי לפטור ממס לפי סעיף 125 ד? סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה קובע כי כל אדם אשר הוא או בת זוגו הגיעו לגיל פרישה ונולדו לפני 31.12.1948 זכאי להטבת המס. במידה ורק אחד מבני הזוג עומד בקריטריונים, ישנה זכאות להטבת המס ליחיד ואילו אם שני בני הזוג נולדו לפני 1948 (כולל ילידי שנת 1948), קיימת זכאות להטבת מס זוגית.נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

0 צפיות0 תגובות
bottom of page