top of page

קופות בניהול אישי -IRA


קופות גמל בניהול אישי הן אופציה לאנשים לנהל בעצמם את השקעת כספי החסכון הפנסיוני שלהם. בחו"ל הדבר מכונה Individual Retirement Account) IRA). שרות זה מאפשר לחוסך מצד אחד להנות מהטבות המס על הפקדות כסף לקופות גמל (הדומות לאלו של קרן פנסיה) ו/או קרנות השתלמות, ומצד שני לשלוט באופן השקעת הכספים, אם באופן אישי או באמצעות מנהל תיקים אישי שפועל ע"פ הנחיות החוסך, ואולי גם לחסוך באופן יחסי חלק מדמי הניהול. כיצד זה מתבצע? בישראל כיום שני בתי השקעות שנותנים שירותי ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות, תוך שמירה על הטבות המס: יש ליצור קשר עם אחד הגופים, ולפתוח שם קופת IRA ולהפקיד או להעביר את הכספים מקופה אחרת. במקרה זה, ייפתח חשבון השקעות ייעודי שאתם תקבלו אפשרות למכור ולקנות בו ניירות ערך באמצעות האינטרנט. כמה זה עולה? בתי ההשקעות גובים דמי ניהול על השרות, המקסימום המותר בחוק הוא כיום 2% לשנה, אולם בפועל על IRA העלות המקובלת היא 0.3% מהצבירה לשנה. בנוסף, חשבון ההשקעות מחויב על שירותי הברוקראז' - ניהול תיק ניירות הערך, פעולות קנייה ומכירה - עלויות אלה קיימות גם בקופת גמל "רגילה" אולם הלקוח אינו רואה אותן כי הן נספגות ברווחים או הפסדים של תיק ההשקעות. כאן לעומת זאת הלקוח רואה את החיובים בחשבון.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

14 צפיות0 תגובות
bottom of page