top of page

קופת גמל


צמד המילים "קופת גמל" משמש בכל כך הרבה משמעויות שונות, שלעיתים נדמה שגם איפה שלא היו חייבים להסתבך מישהו רצה שממש נתבלבל. יש קופות גמל רגילות, קופות גמל להשקעה, קופות גמל לתיקון 190 ועוד שלל אפשרויות... אז מה הסיפור, ומה בכלל רוצים מאיתנו בכל העניין הזה של קופות גמל? אז נתחיל מההתחלה כי כמו לכל סיפור טוב גם לקופות הגמל יש היסטוריה... עד שנת 2005 – מה שהופקד היה סגור ל-15 שנה ואחר כך ניתן למשיכה פטור ממס. בין 2005-2008 – מה שהופקד היה סגור לגיל פרישה ורק שם ניתן למשיכה פטור ממס. בין 2008-2012 – מה שהופקד נסגר לגיל פרישה ושם ניתן למשיכה בצורה של קצבה חודשית בלבד. 2012-2016 – מה שהופקד עדיין סגור עד לפרישה ומיועד לקצבה חודשית, אבל בתנאים מסוימים ניתן למשיכה חד פעמית בפרישה עם מס רווח הון מופחת. 2016 – המצאת קופת הגמל להשקעה שבה ניתן להפקיד באופן עצמאי כסף מהבית (ולא דרך התלוש!) והכסף ניתן למשיכה בכל עת, אך נקבע שמשיכה חד פעמית אינה פטורה ממס על הרווח, והרווחים שבקופה ישלמו מס רווח הון רגיל. כך, צמד המילים "קופת גמל" קיבל כל כך הרבה משמעויות שונות, כל תקופה והתנאים והחוקים שלה שכדי להחזיק ראש על כל הדקויות צריך להיות מינימום חבר וועדת הכספים..מהי קופת הגמל? קופת גמל הינה מכשיר חיסכון. בשוק החיסכון, קיימות כיום מספר רב של קופות גמל המציעות מגוון רחב של כלים פיננסיים לחיסכון, בהתאם לצרכי הלקוח ומטרותיו, וביניהם: קופות גמל לתגמולים, קופות גמל לקצבה, קופות לפיצויים, קרנות השתלמות וקופות גמל להשקעה. מהן הטבות המס בהפקדה לקופות גמל לקצבה? להלן חלק מזכויות העמיתים להקלות במס: הזיכוי ממס לעובדים שכירים מוענק במעמד ההפקדה בעד סכום שאינו עולה על 7% מההכנסה המזכה ממשכורת. סכום הזיכוי ממס שווה ל-35% מהסכום שבעדו מוענק הזיכוי ממס. חשוב להדגיש כי חלק המעביד שהופקד בקופה עד לתקרה, פעמיים וחצי שכר ממוצע במשק, אינו חייב במס בידי העובד במועד ההפקדה בעוד שלמעביד הוא מוכר להוצאה לצרכי מס. עבור עובדים עצמאים, הניכוי במס על ההפקדות לא יעלה על סכום השווה ל-11% מההכנסה המזכה שאינה ממשכורת והזיכוי ממס מוענק בעד סכום שאינו עולה על 5% מאותה ההכנסה. סכום הזיכוי ממס שווה ל-35% מהסכום שבעדו מוענק הזיכוי ממס. סכום הניכוי לקופת הגמל יקוזז מההכנסה החייבת במס כך שהעמית חוסך את הכספים שהיו מופרשים לו במס שולי אשר יכול להגיע עד 47%. בנוסף, משנת 2017 מוענקת תוספת זיכוי של 0.5% מההכנסה המזכה בתנאי שלא בוצעו הפקדות לרכישת אובדן כושר עבודה. כלומר, הזיכוי ממס יוענק בעד סכום שאינו עולה על 5.5%. באיזו דרך ומתי ניתן לפדות את החיסכון בקופת גמל? הכספים אשר צבר העמית במעמד עמית עצמאי בקופת הגמל לפני שנת 2006 ניתנים למשיכה לפי המוקדם מבין השניים: כעבור 15 שנה לאחר שהחל בהפקדת כספי החיסכון, או בגיל 60.כספים שהושקעו בקופת גמל במעמד עמית עצמאי החל ב-1 בינואר 2006 ניתנים למשיכה החל מגיל 60. ניתן למשוך את כספי החיסכון לפני המועדים שצוינו, אך הדבר אינו משתלם כלל, שכן יוטל עליהם תשלום מס בגובה של 35% לפחות מסך היתרה. כספים שהופקדו החל מ-1.1.08 יהיו ניתנים למשיכה בדרך של קצבה בלבד או במסגרת כללי היוון קצבה. אחרת, משיכת כספים אשר הופקדו לאחר 2008 או טרם השלמת הזכאות למשיכה לפי הכללים לעיל תחויב בניכוי מס של 35% לפחות. לסיכום, ניתן לומר כי קופת הגמל הייתה ונותרה אחד מהמכשירים הפנסיוניים היעילים והאטרקטיביים במשק, זאת לאור היתרונות הרבים שהיא מציעה לציבור החוסכים, כגון מתן הטבות מיסוי לחוסך וכן בשל העובדה שהן כלי המפוקח ומבוקר בדרך קבע על ידי הרגולטור.


נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

4 צפיות0 תגובות
bottom of page