top of page

קרן השתלמות


מהי קרן השתלמות ? קרן השתלמות היא לרוב חיסכון לטווח בינוני אשר נהנה מהטבת המס המשמעותית ביותר השוק. רווחי הקרן (עד תקרת ההפקדות הקבועה בחוק) פטורים ממס. הקרן הופכת לנזילה 6 שנים מיום פתיחתה ובמקרים מסוימים לאחר 3 שנים בלבד. יחד עם זאת, אין הכרח למשוך את הכספים מהקרן לאחר 3 או 6 שנים. גם עצמאים המפקידים לקרן השתלמות נהנים מפטור ממס הכנסה על ההפקדות עד לתקרה קבועה בחוק. זאת לצד יתרונות משמעותיים של הקרן הכוללים ניהול השקעות מקצועי, גמישות בבחירת מסלולי ההשקעה, זכאות להלוואה ועוד. רבים לא יודעים זאת, וכדאי שאתם תדעו, שקרן השתלמות היא אחד מאפיקי החיסכון המשתלמים ביותר שקיימים כיום. היתרון המשמעותי ביותר בקרן השתלמות לשכירים הוא שעל כל שקל שאתם חוסכים על חשבונכם בקרן, המעסיק שלכם, על פי רוב, יפקיד 3 שקלים – תלוי בהסכם העבודה, כך שקרן השתלמות שקולה למעשה לתוספת שכר. קרן ההשתלמות היא אפיק החיסכון היחיד, לבד מהחיסכון הפנסיוני שלכם, בו תוכלו ליהנות מפטור מלא ממס על הרווחים הנצברים בו עבור הפקדות עד התקרה הקבועה בחוק

מה היתרונות של קרן השתלמות? שני היתרונות העיקריים של קרן השתלמות הם הטבות מס ונזילות. כלומר - ניתן למשוך את הכספים במשיכה חד פעמית ועם פטור ממס, בהתאם לתקרה הקבועה בחוק לאחר 6 שנים, ובמקרים מסוימים לאחר 3 שנים. (בהתאם לתקנון הקופה). לעצמאים המוצר מקנה הטבת מס נוספת בהתאם לתקנות מס הכנסה. למידע נוסף על קרן השתלמותאילו סוגי קרנות השתלמות קיימים? קרן השתלמות לשכירים - העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד. הפקדת העובד היא ביחס של 3:1 לפחות להפקדתו של המעביד. קרן השתלמות לעצמאים - לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או ממשלח יד.מי זכאי לפתוח חשבון בקרן השתלמות? המוצר מיועד לשכירים אשר זכאים להפקדה לקרן השתלמות במסגרת העבודה שלהם באמצעות מעסיקיהם, וכן עצמאיים המפקידים באופן עצמאי לעצמם. האם קיימים מסלולי השקעה בקרן השתלמות? כן, ניתן לבחור בין מגוון מסלולי השקעה. בקרן ההשתלמות אשר בניהול כלל פנסיה וגמל בע"מ מנוהלים נכון להיום 7 מסלולי השקעה שונים. האם אני יכול לקחת הלוואה כנגד הצבירה בחשבוני בקרן ההשתלמות? חוסכים יכולים לקחת הלוואה כנגד הצבירה בחשבונם בקרן ההשתלמות, בכפוף לתנאים הקבועים בהוראות הדין ולאישור החברה. (משתנה מחברה לחברה).
נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

4 צפיות0 תגובות
bottom of page