top of page

קרן נאמנות


קרן נאמנות שניהולה מיועד לחקות את נכס המעקב, ניתנת לקניה או למכירה בסוף יום המסחר לפי שער הנעילה של הקרן.
קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך. קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל קרן, ובראש כל קרן עומד מנהל השקעות, אשר תפקידו לנהל את נכסי הקרן בהתאם להוראות הדין ומדיניות ההשקעות של הקרן.

קרן נאמנות (באנגלית: Mutual Fund) היא מכשיר פיננסי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם. קרן הנאמנות מנוהלת על ידי מנהל הקרן. היא פועלת על פי הסכם נאמנות שפרטיו פורסמו באמצעות תשקיף.

קרן הנאמנות משקיעה לפי מדיניות השקעה הנקבעת מראש וניתנת לשינוי מעת לעת, לאחר שמתריעים על כך בפני החברים המשקיעים בקרן. ישנם סוגים רבים של קרנות נאמנות, מהן מנייתיות אשר מדיניות ההשקעה שלהן קובעת כי על מנהליהן להשקיע שיעור מסוים מסך הנכסים שלהן במניות. ההשקעות לפי סוגי המדיניות של הקרן יכולות להשתייך לסקטורים שונים בתחומי המסחר והכלכלה (כללי, ענפים, מדדים, אופציות, אג"ח להמרה וכו') ומהן המתמקדות באפיקי השקעה אחרים, כגון מק"מ, אג"ח צמודות מדד, אג"ח במט"ח, סחורות ועוד. בשנת 1974 ג'ון בוגל הקים קרנות נאמנות שבמקום להעסיק מומחים מבססים תוכנית השקעות על שינויים במדד ניירות ערך.

קרן נאמנות מורכבת מיחידות, שכל אחת מהן מקנה זכות שווה בקרן. קרנות המשקיעות בני"ע של חברות מענפים שונים נוטות להשיג תשואות הקרובות לאלו של השוק, בעוד קרנות המתמחות בני"ע של חברות הפועלות בענף מסוים נוטות להיות חשופות לסיכון הענף ולתשואה בו.

בישראל קרנות נאמנות נסחרות ונסלקות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ומשווקות ללקוחות דרך יועצי השקעות בבנקים המקומיים. יש מעל לאלף קרנות נאמנות ישראליות, ולאחרונה נפתח השוק המקומי גם להצעה של קרנות נאמנות זרות.


לקרן נאמנות צריך להיות נאמן לקרן ומנהל קרן החותמים על הסכם הקרן.

נאמן קרן: חברה שתפקידה להחזיק בנכסי הקרן עבור בעלי היחידות ולפקח על יישום מדיניות ההשקעה של מנהל הקרן בהתאם לתשקיף.
מנהל קרן: חברה המנהלת את נכסי הקרן ומבצעת רכישות ומכירות של ני"ע ופעולות אחרות בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן.
הסכם הקרן: חוזה שבאמצעותו מוקמת קרן. הוא נחתם בין מנהל הקרן לבין הנאמן ובו פרטים שונים, כגון שם הקרן, שכר המנהל, שכר הנאמן ומדיניות ההשקעה של הקרן. ההסכם וכל שינוי בו טעונים אישור הרשות לניירות ערך.

ישנם סוגים שונים של קרנות נאמנות במגוון אפיקי השקעה למשל מניות, אג"ח, כאלו המשקיעות בניירות ערך מקומיים או זרים, מה שמאפשר בדרך כלל פיזור רחב של הנכסים. המשקיע בקרן יכול לרכוש ולמכור את יחידות ההשתתפות שלו בכל יום שבו מתקיים מסחר בקרן בבורסה לניירות ערך בתל אביב, מה שמאפשר נזילות גבוהה


*נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

צפייה 10 תגובות
bottom of page