top of page

שירותים פיננסים


בשנים האחרונות חלה עלייה ניכרת במספר האנשים הבוחרים להשקיע את כספם שלא באמצעות הבנקים, אלא באמצעות גופים פיננסיים שונים המתמחים בניהול והשקעה של כספים. עלייה זו מיוחסת לשינויי רגולציה שפתחו את השוק לתחרות, הרחיבו את אפשרויות ההשקעה והביאו להפחתה משמעותית בדמי הניהול שאנו משלמים.

שוק ההון הוא שוק ייחודי ודינאמי הדורש מומחיות וניסיון רב. במידה ויש ברשותך סכום כסף פנוי (חיסכון, ירושה, פיצויים וכד') שאתה מעוניין לשמור עליו ואף להשביח את ערכו, מומלץ להסתייע באיש מקצוע מיומן ואמין שיוכל למפות עבורך את כלל אפשרויות ההשקעה ולהתאים עבורך מסלול השקעה איכותי, על פי רמת הסיכון שמתאימה לך.מהם שירותים פיננסיים?

המונח "שירותים פיננסיים" מתייחס לקבוצת מוצרים פיננסיים ופעולות עסקיות שמטרתן לסייע לך להגדיל את ההון שעומד לרשותך. שירותים אלו כוללים – הלוואות, משכנתאות, אשראי, פיקדונות, חסכונות וקרנות פנסיה.נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

צפייה 10 תגובות
bottom of page